วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต


คำชี้แจง แบบทดสอบชุดนี้เป็นการทดสอบความรู้ว่านักศึกษาสามาว่ารถตอบได้หรือไม่จึงไม่มีการเก็บคะแนน


1. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของเทคโนโลยี ?
เทคโนโลยีทำให้มีการสร้างที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น
เทคโนโลยีทำให้มีการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก
ไม่มีข้อถูก

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อการแข่งขันด้านธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างช้า ๆๆ
คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่ช่วยงานด้านสารสนเทศ ?
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องมินิคอมพิวเตอร์
โทรทัศน์
เครื่องโทรสาร

4. เทคโนโลยีแบบสื่อประสม ( Mutimedia ) คือ ?
เทคโนโลยีที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
เทคโนโลยีที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการสรุป
เทคโนโลยีที่ทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีที่รวมข้อความ จำนวน ภาพ สัญลักษณ์ และเสียงเข้าด้วยกัน

5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ?
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศจะค่อย ๆ กลายมาเป็นระบบรวม
การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

6. เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง ?
การนำเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าให้กับสารสนเทศ
การประยุกต์เอาความรู้มาทำให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
¡ารนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

7. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง ?
   1. ตรวจสอบความถูกต้อง 2. รวบรวมจัดเก็บข้อมูล 3. เรียบลำดับ 4. สรุป
3-2-1-4
1-2-3-4
2-1-3-4
3-1-2-4

8.การประมวลผลแบบกลุ่ม ( Batch Processing ) หมายถึง ?
การทำงานพร้อมกันทีเดียวทั้งแฟ้ม
การนำข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูลมาสรุปรวบยอด
การสรุปผลโดยทำกันเป็นกลุ่มิ
วิธีการประมวลผลของข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

9. ระบบฐานข้อมูล ( Data Base ) คือ ?
การนำข้อมูลมาจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบที่มีแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มเชื่อมสัมพันธ์กัน
ข้อมูลที่มีการสรุปและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
คอมพิวเตอร์ที่การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

10. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์คือ ?
การพิมพ์จดหมายด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การส่งข้อความถึงกันโดยส่งผ่านคอมพิวเตอร์
จดหมายที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
การใช้ครื่องคอมพิวเตอร์ส่งจดหมาย

11. ข้อมูล (DATA) คือ ?
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ คน สัตว์ สิ่งของและสถานที่
ข้อเท็จจริง
รายละเอียดต่าง ๆ

12. เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างไร ?
ความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล
ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ความทันสมัย
ไม่มีข้อถูก

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสารสนเทศ ?
สารสนเทศที่ดีคือต้องเกิดจากข้อมูลที่ดี
สารสนเทศคือความถูกต้องของข้อมูล
ข้อมูลที่ผ่านการเลือกสรรให้เหมาะสมกับการใช้งานให้ทันเวลา
สิ่งที่ได้จากการนำเอาข้อมูลที่เก็บรสวบรวมไว้มาประมวลผล

14. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้ ?
   1. ข้อมูล 2.การประมวลผล 3. สารสนเทศ
2-1-3
3-2-1
2-3-1
1-2-3

15. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของข้อมูลที่ทำให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ดี?
ความถูกต้อง
ปริมาณของข้อมูล
ความสมบรูณ์
ความสอดคล้อง

16. ข้อใดไม่ใช่วิธีการดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ ?
การจัดเรียงข้อมูล
สร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล
การจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
การคำนวณ

17.จงเรียงลำดับขั้นตอนการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ?
   1. การประมวลผล 2.การดูแลรักษาสารสนเทศ 3.การรวบรวมตรวจสอบ
3-1-2
3-2-1
1-2-3
2-1-3

19. ในคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำที่เล็กที่สุดเรียกว่าอะไร ?
์ไบต์
มินิไบต์
บิต
มินิบิต

20. หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ขณะนี้มีความจุกี่บิต ?
4 บิต
6 บิต
8 บิต
10 บิต

21. ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย ?
ข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม
รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ
แฟ้มข้อมูลจำนวนหลาย ๆ แฟ้ม
ข้อมูลที่ได้ทำการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

22. สาระสนเทศขององค์การแบ่งตามจำนวนคนที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ?
ระบบสารสนเทศระดับกลาง
ระบบสารสนเทศระดับองค์การ
ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม
ระบบสารสนเทศระดับบุคคล

23. ระบบสารสนเทศระดับบุคคลคือ ?
ระบบข้อมูลของแต่ละคน
การที่บุคคลทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
ระบบข้อมูลที่เสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลงานให้บุคลากรแต่ละคนในองค์การ
ไม่มีข้อถูก

24. การนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาต่อเชื่อมกันเรียกว่า ?
การต่อเชื่อม
เครื่องเครือข่าย
เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลน
อินเตอร์เนต

25. ข้อใดไม่ใช่หัวใสสำคัญของระบบสารสนเทศในระดับองค์การ ?
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การที่จะต้องเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละแผนกเข้าด้วยกัน
สามารถใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ร่วมกันได้
มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลายระบบ
เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

26.ซอฟต์แวร์คือ ?
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง
ตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

27. องค์ประกอบของสารสนเทศชนิดใดที่ใช้เป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของข้อมูล ?
ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
บุคลากร
ข้อมูล

28. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ?
สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ทันที
ทำให้เป็นคนทันสมัยขึ้น
เป็นการประมวลผลข้อมูลแบบเชื่อมตรง
เป็นที่นิยมใช้กับการลงทะเบียนของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำการลงทะเบียนเอง

29. คอมพิวเตอร์ หมายถึง?
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า
เครื่องคิดเลข
เครื่องคำนวณ
เครื่องเก็บข้อมูล

30. C P U ย่อมาจากอะไร ?
Central Processing Unit
Central Processing Un
Center Processing Unit
Center Processing Un

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับไมโครคอมพิวเตอร์ ?
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องพีซี ( Presonal computer )
มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ใช้งานง่าย
เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะอย่าง

32.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ ซีพียู ?
ซีพียูประกอบด้วยหน่วยควบคุม หน่วยคำนวณและตรรกะ
หน้าที่หลักของซีพียูคือควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งระบบตลอดจนการประมวลผล
ซีพียูมีหน้าที่อ่านคำสั่งจากหน่วยความจำมาแปลความหมายและทำตามกันเรียงทีละคำสั่ง
ซีพียูคือหน่วยความจำ

33. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องอาศัยหน่วยความจำหลักเพื่อใช้เก็บข้อมูลและคำสั่งจากซีพียู
หน่วยความจำหลักคือ แผ่นดิสก์
แรมและรอมเป็นหน่วยความจำหลัก
แรมเป็นหน่วยความจำแบบลบเลือน รอมเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือน

34. ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำสำรอง ?
ฮาร์ดดิสก์
แรม
แผ่นบันทึก
จานแสง

35. ซอฟต์แวร์คือะไร ?
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บคำสั่งในคอมพิวเตอร์
ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับตามขั้นตอน
ช่องว่างสำหรับเก็บคำสั่งและนำไปประมวลผล
คำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์

36. ซอฟต์แวร์ระบบหมายถึง ?
ซอฟต์แวร์ที่ดูแลจัดการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ
ซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อประยุกต์การทำงานที่ผู้ใช้ต้องการ
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ

37. ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึง ?
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์จัดการทางด้านอุปกรณ์รับเข้าและส่งออก
ซอฟต์แวร์ในการรับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระ การแสดงผลบนจอ
ไม่มีข้อถูก

38. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ ?
ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาประดิษฐที่มนุษย์คิดสร้างขึ้นมาเอง
เป็นภาษาที่มีจุดมุ่งหมาย มีกฏเกณฑ์ตายตัวและจำกัด
กฏเกณฑ์ของภาษาจะขึ้นกับหลักไวยกรณ์ที่จำกัด มีการตีความหมายที่ชัดเจน
เป็นภาษาที่มีรูปแบบไม่เป็นทางการ

39. เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ ?
การเอาคอมพิวเตอร์มาวางเรียงกัน
การใช้คอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมโยงกัน
การเล่นคอมพิวเตอร์พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง
ระบบคอมพิวเตอร์

40. สังคมเครือข่ายออนไลน์คืออะไร?
สังคมของไยแมงมุม
สังคมที่มีการสื่อสารกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
สังคมที่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยกัน
ไม่มีข้อใดถูกต้อง